REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO BEAUTY CENTER ROBERT SAMULSKI

I. Postanowienia ogólne

II. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego; organizacja oraz zadania jednostki i komórek organizacyjnych

III. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

IV. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

V. Prowadzenie dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

VI. Prawa i obowiązki pacjenta; reklamacje

VII. Zasady współpracy z lekarzami

VIII. Sposób kierowania podmiotem leczniczym

IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Podstawa działania]

BEAUTY CENTER ROBERT SAMULSKI jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) na podstawie:

1) Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty;

2) Wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr księgi

rejestrowej: 000000233805, organ rejestrowy: Mazowiecki Urząd Wojewódzki;

3)  Regulaminu organizacyjnego.

§ 2  [Oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego]

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą BEAUTY CENTER ROBERT SAMULSKI z siedzibą w 04-858 Warszawie, przy ul. Patriotów 195 lok. A2
 2. BEAUTY CENTER ROBERT SAMULSKI jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem Regon 1465011 zwana jest dalej „Podmiotem”
 3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym GLAMOUR MED

§ 3 [Regulamin]

1.Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym.

2.Regulamin określa w szczególności:

1) cele i zadania Podmiotu leczniczego;

2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;

3) rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;

5) organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

6) prowadzenie dokumentacji w Podmiocie leczniczym;

7) organizację i zadania pracowników zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;

8) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;

9) prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;

10) zasady współpracy z lekarzami;

11) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

§ 4 [Siedziba]

Siedzibą Podmiotu leczniczego jest miasto stołeczne Warszawa, 04-725 Warszawa, ul. Hafciarska 52

§ 5 [Miejsce udzielania świadczeń]

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia GLAMOUR MED, mieszczące się pod adresem: 04-858 Warszawa, ul. Patriotów 195 lok. A2

§ 6 [Cel]

Celem Podmiotu leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

§ 7 [Zadania]

Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:

1) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wykonywanie drobnych zabiegów w znieczuleniu miejscowym;

2) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

3) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;

4) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;.

§ 8 [Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

1.Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2.Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:

1) Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinach:

a) medycyna estetyczna (9000);

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy (9450)

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO; ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 9[Struktura organizacyjna]

1.Strukturę organizacyjną GLAMOUR MED stanowią komórki organizacyjne:

01  – (1700)  Poradnia Zdrowia Psychicznego

02 – ( 1790) Poradnia Psychologiczna

03 – (1780) Poradnia  Seksuologiczna i Patologii Współżycia

04 – (1610) Poradnia Otolaryngologiczna05 – (1100) Poradnia Kardiologiczna

 

05 – (1100) Poradnia Kardiologiczna

06 – ( 1200) Poradnia Dermatologiczna

07 – ( 1220) Poradnia Neurologiczna

08 – ( 1010) Poradnia Alergologiczna

09 – (1050)  Poradnia Gastroenterologiczna

10 – ( 1070) Poradnia Hematologiczna

11 – ( 1160)  Poradnia Medycyny Pracy

12 – ( 1030) Poradnia Endokrynologiczna

13 – ( 9000)Poradnia Medycyny Estetycznej

14 – ( 9450) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy

15 – ( 7110) Punkt Pobrań materiałów do badań

§ 10[Jednostka organizacyjna i jej zadania]

Jednostką organizacyjną Podmiotu leczniczego jest GLAMOUR MED mieszczące się w Warszawie 04-858 Warszawie, przy ul. Patriotów 195 lok. A2

Do zadań jednostki organizacyjnej GLAMOUR MED, o której mowa w ust. 1, należą w szczególności:

1) realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań przydzielonych w oparciu o postanowienia Regulaminu, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały osób zarządzających Podmiotem lub zarządzenia managera;

2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań GLAMOUR MED;

3) opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego GLAMOUR MED na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów oraz innych programów przyjętych w GLAMOUR MED

4) działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną jednostkę organizacyjną;

5) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań zleconych przez Właściciela oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów obowiązującego prawa;

6) opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma właściwych organów administracji publicznej w zakresie zadań jednostki organizacyjnej;

7) prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki organizacyjnej;

8) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji;

9) realizowanie innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczymi i określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11 [Kierowanie Podmiotem oraz współdziałanie wewnątrz Podmiotu]

1.Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Właściciel –zgodnie z reprezentacją wynikającą wpisu do CEIDG

2.Właściciel GLAMOUR MED oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w GLAMOUR MED, zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

III. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

§ 12 [Organizacja świadczeń zdrowotnych]

1.Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2.W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

a) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

b) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;

c) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w GLAMOUR MED;

d) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.

3. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

4. Świadczenia wykonywane w podmiocie leczniczym w poszczególnych komórkach:

13– ( 9000)Poradnia Medycyny Estetycznej

– konsultacje lekarskie;

– zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, nici PDO oraz innych produktów

– delikatne zabiegi o działaniu przeciwstarzeniowym.

14 – ( 9450) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy

Kody resortowe dziedziny medycyny, stanowiący IX część systemu kodów identyfikacyjnych 05, 09

§ 13 [Godziny otwarcia]

 1. GLAMOUR MED jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20, soboty od 10 do 15.
 2. Informacje o godzinach otwarcia GLAMOUR MED są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie GLAMOUR MED oraz na stronie internetowej https:/www.glamourmedclinic.pl.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia GLAMOUR MED, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem recepcji w trakcie rejestracji świadczenia.
 4. Wyniki badań można odbierać w recepcji w godzinach otwarcia GLAMOUR MED.

§ 14 [Rejestracja]

1.Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

1) w siedzibie GLAMOUR MED;

2) telefonicznie;

3) internetowo na stronie https:/www.glamourmedclinic.pl.. Pacjent zgłaszając się do Podmiotu leczniczego w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie:

1) dokument potwierdzający tożsamość

§ 15 [Płatności za świadczenia zdrowotne]

1.Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczy są dla pacjenta:

1) odpłatne;

2.Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4.Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz pacjentów GLAMOUR MED wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem.

5.Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w ramach możliwości GLAMOUR MED w godzinach jego otwarcia.

§ 16 [Wysokość opłat za świadczenia]

1.Podmiot pobiera opłaty zgodnie z cennikiem (Załącznik 1) w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego:

1) pacjentowi, który indywidualnie opłaca wizytę (wizyta prywatna).

2.Wysokość aktualnych opłat określa cennik, znajdujący się na stronie https:/www.glamourmedclinic.pl.   Informacje na temat cen można uzyskać też u pracownika recepcji.

§ 17 [Zasady udzielania świadczeń odpłatnych]

1.Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:

1) w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów;

2) w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;

3) zgodnie z kryteriami medycznymi.

2.Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

3.Godziny otwarcia GLAMOUR MED i sposób rejestracji określone są w § 13 i 14.

§ 18 [Obowiązek niesienia pomocy w sytuacjach nagłych]

1.Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.

2.Lekarz jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia pacjenta.

3.Jeżeli pacjent będący na wizycie wymaga transportu medycznego i hospitalizacji, to lekarz udzielający świadczenia jest zobowiązany wezwać zespół ratownictwa medycznego.

§ 19 [Sposoby płatności]

1.Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę podczas rejestracji w recepcji przed umówioną wizytą. Niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych wymagają przedpłaty na konto nr 82 2490 0005 0000 4530 2099 0861Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu uiszczenia należności.

2. Dostępnymi w GLAMOUR MED formami płatności są:

a) gotówka;

b) karta płatnicza;

c) przedpłaty;

d) faktury przelewowe;

Po dokonaniu płatności za usługę GLAMOUR MED wystawia dokument potwierdzający płatność w poniższych formach:

– paragon fiskalny

– faktura

IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 20 [Współpraca z innymi podmiotami]

1.W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

2.Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 21 [Inne usługi]

1.GLAMOUR MED może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.

2.Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów GLAMOUR MED.

V. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 22 [Sporządzanie dokumentacji]

 1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.
 2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent –także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej/elektronicznej

§ 23 [Treść dokumentacji medycznej]

 1. Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia), niezwłocznie przekazuje się po zakończeniu wizyty do recepcji.
 3. We wpisie z każdej wizyty muszą się znaleźć następujące informacje:

a) cel wizyty;

b) dane z badania podmiotowego (obejmujące dolegliwości i problemy, z które zgłasza pacjent);

c) dane z badania przedmiotowego (obejmujące wszystkie przeprowadzone badania przez lekarza i ich wyniki);

d) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, napisane słownie w języku polskim oraz za pomocą kodu ICD-10;

e) zlecenia badań, jeżeli zostały wydane;

f) zalecenia, jeżeli zostały wydane;

g) informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach, jeżeli zostały wydane;

§ 24 [Przechowywanie dokumentacji]

1.Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną, o której mowa w § 25 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach:

1) siedziby GLAMOUR MED;

2) Dokumentacja administracyjna i pracownicza jest w pomieszczeniach siedziby GLAMOUR MED. Dokumenty archiwalne, rachunkowe oraz dokumentację kadrową przechowuje zewnętrzne biuro rachunkowe.

§ 25 [Dokumentacja medyczna –rodzaje]

1.Zadaniem Podmiotu leczniczego jest prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna składa się z:

1) dokumentacji indywidualnej wewnętrznej;

2) dokumentacji indywidualnej zewnętrznej;

3) wewnętrznej dokumentacji zbiorczej.

2.Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi historia zdrowia i choroby pacjenta.

3.Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią:

1) skierowania do szpitala lub innych podmiotów zewnętrznych;

2 )skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje;

3) zaświadczenia;

4) orzeczenia;

5) opinie lekarskie;

6) zwolnienia lekarskie.

4.GLAMOUR MED prowadzi archiwum dokumentacji medycznej pacjentów.

5.Obowiązkiem Podmiotu leczniczego jest ponadto:

1) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej;

2) rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów.

§ 26 [Wewnętrzna dokumentacja medyczna]

1.Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu GLAMOUR MED udzieliło świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.

2.Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum.

§ 27 [Udostępnianie dokumentacji medycznej]

1.Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w GLAMOUR MED;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

3.Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

4.Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

5.Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.

6.W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w GLAMOUR MED pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

§ 28 [Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej]

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków Podmiot nie pobiera opłat.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA; REKLAMACJE

§ 29 [Prawa pacjenta]

1.Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

2.Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w GLAMOUR MED poprzez:

1) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta;

2) umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym.

 

3.Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

4.Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą pacjenta.

§ 30 [Zgoda pacjenta]

1.Przeprowadzanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego może być wykonane po wyrażeniu zgody przez pacjenta na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2.Zgoda pacjenta na niektóre świadczenia zdrowotne udzielana jest na formularzach zgody poinformowanej dostępnych w GLAMOUR MED.

§ 31 [Obowiązki lekarza w zakresie informowania]

1.Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.

2.W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

§ 32 [Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych małoletnim]

1.Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego.

2.Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub ustnej.

3.Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

§ 33 [Dokumentowanie zgody]

Wszystkie okoliczności związane z udzieleniem zgody przez pacjenta lub jej odmową podlegają wpisowi do historii zdrowia i choroby pacjenta.

§ 34 [Informacje dla pacjenta]

1.Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są:

1) udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;

2) okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych;

3) wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.

2.Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.

3.Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów.

4.Podmiot leczniczy informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do pacjenta, w tym okrycia wierzchnie.

§ 35 [Obowiązki Pacjenta]

1.Do obowiązków pacjenta należy:

1) przestrzeganie regulaminu Podmiotu leczniczego;

2) przestrzeganie zakazów obowiązujących w GLAMOUR MED

3) przestrzeganie zasad higieny osobistej;

4) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;

5) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) szanowanie mienia Podmiotu leczniczego.

2.Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika recepcji lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty.

3.Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.

§ 36 [Zakazy]

1.Zakazuje się na terenie GLAMOUR MED prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa GLAMOUR MED.

2.Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie GLAMOUR MED.

3.Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Centrum Medycznego.

§ 37 [Wizyta]

1.Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji GLAMOUR MED na minimum 5 minut przed planowaną

godziną wizyty w celu zarejestrowania się w recepcji.

2.W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, lekarz ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.

3.W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty. Podmiot leczniczy ma prawo żądania przedpłaty

na kolejne wizyty wobec pacjenta, który 3-krotnie nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę.

4.W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.

5.Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.

§ 38 [Reklamacje]

1.Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w GLAMOUR MED, ma prawo do złożenia reklamacji.

2.Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w rejestracji/telefonicznie lub na adres kontakt@glamourmedclinic.pl

3.Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI

§ 39 [Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne]

Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:

1) punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;

2) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podmiotu leczniczego;

3) weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta umówionego na wizytę;

4) informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami zdrowotnymi;

5) weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;

6) informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i konieczności ich uiszczania;

7) noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;

8) zwrot klucza do gabinetu lekarskiego oraz dokumentacji medycznej do recepcji po zakończeniu pracy;

9) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez GLAMOUR MED

§ 40 [Zakazy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne]

Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:

1)pobierać jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych;

2)przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody kierownictwa GLAMOUR MED

3)skracać czasu trwania wizyt;

4)udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

5)przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich niewspółpracujących z GLAMOUR MED

VIII. SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM LECZNICZYM

§ 41 [Kierowanie podmiotem leczniczym]

1.Kierowanie Podmiotem leczniczym należy do kompetencji wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu do CEIDG

2.Włściciel może powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania GLAMOUR MED pracownikowi zwanemu Managerem GLAMOUR MED

na podstawie stosownych umów lub pełnomocnictw.

3.Do kompetencji osób zarządzających Podmiotem leczniczym należy:

1) reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz;

2) prowadzenie bieżących spraw Podmiotu związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy;

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Podmiotu leczniczego –zgodnie z jego celem, umową spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników;

4) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez spółkę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;

5) kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku spółki wśród pracowników oraz na rynku;

6) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami;

7) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy;

8) kierowanie pracą podległego personelu;

9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Podmiotu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42 [Zagadnienia dodatkowe]

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym.

2.Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Podmiotu leczniczego.

3.Zmiany Regulaminu będą wprowadzone pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów.

To top